Št. objave Naslov
1836. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Dublinu
1837. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Helsinkih
1838. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Portugalski republiki
1839. Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
1840. Uredba o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
1841. Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila
1842. Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju
1843. Statut Občine Ajdovščina
1844. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
1845. Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina
1846. Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
1847. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
1848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
1849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje
1850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ DESETKA CELJE – finančno-računovodske in svetovalne storitve
1851. Odlok o občinskih cestah v Občini Dravograd
1852. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd
1853. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2012
1854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
1855. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija
1856. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1857. Pravilnik o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom
1858. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2011
1859. Odlok o občinskih taksah v Občini Kanal ob Soči
1860. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin in o zunanjem videzu naselij ter posebni rabi javnih površin
1861. Sklep o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v Občini Ljubno
1862. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011
1863. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci
1864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini
1865. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2011
1866. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012
1867. Sprememba Statuta Občine Zagorje ob Savi
1868. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
1869. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi
1870. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
1871. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju