Št. objave Naslov
1725. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o skupnih osnovah in kriterijih, na podlagi katerih delavcem v državnih organih in funkcionarjem, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, pripada nadomestilo za ločeno življenje
1726. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih
1727. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1728. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
1729. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
1730. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1731. Sporazum med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije
1732. Kolektivna pogodba za policiste