Št. objave Naslov
1700. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
1701. Dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
1702. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
1703. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1704. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
1705. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1706. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
1707. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1708. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
1709. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1710. Sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev
1711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Brežice
1712. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
1713. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2012
1714. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova
1715. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova (gradnja gradbeno inženirskih objektov in naprav)
1716. Letni program športa Občine Cankova za leto 2012
1717. Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
1718. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1719. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
1720. Sklep o izkazani javni koristi za parc. št. 951/5, k.o. Gorenja Straža
1721. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro
1722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1723. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Veržej
1724. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012