Št. objave Naslov
126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2A)
127. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
128. Pravilnik o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev
129. Pravilnik o lovski izkaznici
130. Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice
131. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju in označevanju govejih trupov
132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o transfernih cenah
133. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
135. Odredba o določitvi enotnih metodoloških načel, enotnih standardov in standardnih postopkov za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva
136. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti
137. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 10. januarja 2012
138. Sklep o vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami
139. Začasna tarifa za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje fonogramov v nacionalnih radijskih in televizijskih programih, ki so v javnem in kulturnem interesu RS
140. Stališče preizkušenih davčnikov 1 – obdavčitev dohodkov nastopajočih umetnikov nerezidentov v Republiki Sloveniji
141. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2012
142. Odlok o ukinitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna
143. Pravilnik o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj
144. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
145. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Grosuplje
146. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Kočevje – služnostne pravice
147. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje
148. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012
149. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o denarni pomoči
150. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Ljubljana v letu 2012
151. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
152. Sklep o ukinitvi javnega dobra
153. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
154. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto za leto 2012
155. Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito
156. Popravek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
157. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto