Št. objave Naslov
1681. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1682. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1683. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1684. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Prilogi k diplomi
1685. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 1. točke 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola
1686. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
1687. Vsebina in oblika diplome Visoke šole za poslovne vede
1688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
1689. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011
1690. Odlok o spremembah Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Dol pri Ljubljani
1691. Sklep o določitvi cene za najem standardnega enojnega groba in najema mrliške vežice na pokopališčih na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012
1692. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1693. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2011
1694. Sklep o določitvi plačil predstavnikov ustanovitelja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1695. Sklep o spremembi Sklepa o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1696. Obvezna razlaga pojma »območje pogojne ureditve« grafične priloge Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci s spremembami in dopolnitvami
1697. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
1698. Odlok o spremembah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci
1699. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente