Št. objave Naslov
1554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3A)
1555. Sklep o razrešitvi člana Državne volilne komisije
1556. Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1557. Sklep o imenovanju članice Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1558. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu
1559. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1560. Odločba o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb
1561. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice in zavrženju pobude
1562. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici osvojitve prve olimpijske medalje v prodajo in obtok
1563. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
1564. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
1565. Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil
1566. Odlok o spremembi Odloka o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na avtodomskem postajališču Dvor Bovec
1567. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar)
1568. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rakun)
1569. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1570. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2011
1571. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
1572. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
1573. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1574. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2011
1575. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011
1576. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 I
1577. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011
1578. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici
1579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1580. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«
1581. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2012
1582. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj
1583. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora
1584. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011
1585. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora
1586. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
1587. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
1588. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2011
1589. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije
1590. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci
1591. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1592. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1593. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1594. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2011
1595. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012
1596. Tržni red na tržnicah, s katerimi upravlja družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
1597. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 239 Spodnji Kašelj – za del enote urejanja prostora PO-574
1598. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2011
1599. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2011
1600. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2011
1601. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran, pristanišču Portorož in pristanišču Seča
1602. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)
1603. Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47)
1604. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1605. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011
1606. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2011
1607. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofja Loka
1608. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1609. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče v letu 2012
1610. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki
1611. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki
1612. Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina
1613. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1614. Popravek Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2012