Št. objave Naslov
1538. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1539. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
1540. Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
1541. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2012
1542. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
1543. Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1544. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012
1545. Odlok o prostorskem redu Občine Ig
1546. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Ig
1547. Odlok za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig
1548. Statut Občine Oplotnica
1549. Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica
1550. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Semič
1551. Uredba o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1552. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
1553. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013