Št. objave Naslov
1477. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2012
1478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede
1479. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 49. člena Kazenskega zakonika (KZ) ni bil v neskladju z Ustavo
1480. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
1481. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
1482. Dopolnitev splošnih pogojev uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje
1483. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
1484. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji 13. volilne enote Murska Sobota
1485. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Ajdovščina ter na turističnem območju Smaragdne poti
1486. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2012
1487. Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2011
1488. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica II
1489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
1490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje
1491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje
1492. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje
1493. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje
1494. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1495. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
1496. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2011
1497. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1498. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1499. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011
1500. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača
1501. Odlok o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
1502. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača
1503. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011
1504. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
1505. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik
1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011
1507. Odlok o tržnem redu tržnice v Kamniku
1508. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik
1509. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011
1510. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
1511. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana
1512. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo
1513. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011
1514. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012
1515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Log - Dragomer
1516. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2012
1517. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer
1518. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Občine Miren - Kostanjevica
1519. Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin
1520. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1521. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2011
1522. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba
1523. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
1524. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1525. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«
1526. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1
1527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče
1528. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Zreče v letu 2009
1529. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1530. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri
1531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri
1532. Sklepa o izvzemu iz javnega dobra
1533. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
1534. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka ureditvenega načrta Sotočje
1535. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič
1536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič
1537. Popravek Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2012