Št. objave Naslov
1401. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F)
1402. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2E)
1403. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah (ZPlaSS-C)
1404. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-C)
1405. Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB8)
1406. Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZViS-UPB7)
1407. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic
1408. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorje
1409. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gorje
1410. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje
1411. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje
1412. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011
1413. Pravilnik o najemu športne dvorane Občine Hrpelje - Kozina
1414. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012
1415. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1416. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1417. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje
1418. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
1419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Kočevje
1420. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
1421. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kuzma
1422. Pravilnik o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija
1423. Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
1424. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011
1425. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1426. Odlok o spremembi meje med naseljema Nova Gorica in Solkan
1427. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica
1428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
1429. Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
1430. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2011
1431. Sklep o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Osilnica, d.o.o.
1432. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2012
1433. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec