Št. objave Naslov
1350. Metodologija nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov
1351. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za državne in evropske študije
1352. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011
1353. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
1354. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
1355. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica
1356. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec
1357. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec
1358. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2011
1359. Odlok o uporabi javnih površin v Trškem jedru Dravograda
1360. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dravograd
1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zimski službi
1362. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2011
1363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
1364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole
1365. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2011
1366. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012
1367. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen
1368. Sklep o prenehanju statusa nepremičnega spomenika na zemljišču v k.o. Hruševica
1369. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012
1370. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšprk
1371. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk
1372. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2011
1373. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2012
1374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela«
1375. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
1376. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
1377. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
1378. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2011
1379. Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Šentjur
1380. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi subvencij in štipendij v Občini Šentjur
1381. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in gradnje javnih cest na območju Občine Šentjur
1382. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1383. Odlok o občinskih cestah
1384. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert
1385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice
1386. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
1387. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1388. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2011
1389. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2012
1390. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
1391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2011
1392. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
1393. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
1394. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1395. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2011
1396. Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
1397. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Občini Žalec
1398. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1399. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
1400. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2011