Št. objave Naslov
1282. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J)
1283. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)
1284. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
1285. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Družinskem zakoniku, ki je bil 25. marca 2012
1286. Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
1287. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1288. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
1289. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1290. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1291. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
1292. Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora
1293. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
1294. Uredba o programu strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za izvajanje vodovarstvenega nadzora
1295. Uredba o sejninah in povračilih stroškov predsedniku in članom nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
1296. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije niso v neskladju z Ustavo
1297. Letno poročilo Fiskalnega sveta 2012
1298. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2012 (velja od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012)
1299. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2012
1300. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
1301. Navodilo 1 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti
1302. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2011
1303. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Beltinci
1304. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci
1305. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Beltinci
1306. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci
1307. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj
1309. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2011
1310. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
1311. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
1312. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 2636/14, k.o. 1320 Drnovo in o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 z nepremičninami parc. št. 2636/14, parc. št. 105/23, parc. št. 170/2, parc. št. 172/2 in parc. št. 172/3, vse k.o. 1320 Drnovo
1313. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja mrliške vežice
1314. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
1315. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
1316. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije
1317. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije
1318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Piran
1319. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kaštel
1320. Obvezna razlaga prve in četrte točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič
1321. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2011
1322. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič
1323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
1324. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov – uradno prečiščeno besedilo 2
1325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
1326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
1327. Zapisnik o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega izida glasovanja na nadomestnih volitvah župana Mestne občine Slovenj Gradec
1328. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli 104 k.o. Spodnja Nova vas
1329. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2011
1330. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sodražica
1331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica
1332. Obvezna razlaga in tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica
1333. Sklep o začetku priprave izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah
1334. Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011
1335. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec
1336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
1337. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
1338. Odlok o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava
1339. Cenik daljinskega ogrevanja
1340. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje
1341. Uredba o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici
1342. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1343. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
1344. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske študijske programe na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2012/13
1345. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na koncesioniranih dodiplomskih študijskih programih v študijskem letu 2012/13
1346. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2012/13
1347. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovit magistrski študijski program na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2012/13
1348. Poročilo o gibanju plač za februar 2012
1349. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Dobovo – sever