Št. objave Naslov
1224. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski
1225. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda
1226. Spremembe Državnotožilskega reda
1227. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
1228. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ajdovščini
1229. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
1230. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje
1231. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1232. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za obdobje od objave cene v uradnem glasilu do 31. 8. 2012
1233. Sklep o ceni storitve za neposredno socialno oskrbo na domu za leto 2012
1234. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2011
1235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj
1236. Sklep o višini parkirnine za leto 2012
1237. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011
1238. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane
1239. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2011
1240. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2012 – rebalans I
1241. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2010
1242. Javno naznanilo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a Centov Hrib (Kavka)
1243. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2011
1244. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
1245. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
1246. Obvezna razlaga točke b) petega odstavka 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Koper
1247. Odlok o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Levji grad – Koper«
1248. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1249. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1250. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011
1251. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2012
1252. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava
1253. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1254. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1255. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Koroške regije
1256. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
1257. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica
1258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica
1259. Sprememba Statuta Občine Naklo
1260. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
1261. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2011
1262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo
1263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Naklo
1264. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo
1265. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever
1266. Sklep o določitvi tarif za parkirnine
1267. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2011
1268. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2011
1269. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – tehnološki park
1270. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2011
1271. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2011
1272. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici
1273. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Sevnica
1274. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1275. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica
1276. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča
1277. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1278. Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na Trgu svobode v Sevnici (nad HTC)
1279. Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču pri Občini Sevnica
1280. Razpis nadomestnih volitev članov sveta vaške skupnosti Stara Sušica
1281. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik