Št. objave Naslov
1179. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1180. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
1181. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2012/2013
1182. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1183. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, ki je bil 25. marca 2012
1184. Začasna tarifa za prenose več avtorskih del v enem samem prenosu (Bundle track) preko interneta končnim uporabnikom
1185. Začasna tarifa za prenose glasbenih videospotov preko interneta končnim uporabnikom
1186. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2011
1187. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul
1188. Pravilnik o sofinanciranju prireditev na občinskem trgu
1189. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju programa športa v Občini Horjul
1190. Odlok o grbu in zastavi Občine Idrija
1191. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2011
1192. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012
1193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija
1194. Odlok o dopolnitvi Odloka o turističnem vodenju v Občini Idrija
1195. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1196. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Krško
1197. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2011
1198. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Loški Potok
1199. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2011
1200. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1201. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica
1202. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2011
1203. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
1204. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
1205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1/2
1206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
1207. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto
1208. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2012
1209. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2012–2013
1210. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
1211. Sprememba Statuta Občine Razkrižje
1212. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje
1213. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012
1214. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije
1215. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju april–junij 2012
1216. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1217. Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2011
1218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2012
1219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Zreče)
1220. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče
1221. Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1«
1222. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za severno obvoznico Škofje Loke
1223. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic