Št. objave Naslov
1032. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
1033. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
1034. Sklep o razrešitvi generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu
1035. Odločba o imenovanju Jerneje Pielick za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1036. Odločba o imenovanju višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
1037. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča
1038. Sklep o dopolnitvah Sklepa o sistemu jamstva za vloge
1039. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
1040. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
1041. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropskem središču Maribor
1042. Aneks št. 4 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
1043. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta
1044. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012
1045. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2011
1046. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1047. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1048. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1049. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1050. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1051. Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec
1052. Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011
1053. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1054. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Poslovno-garažni objekt v Idriji«
1055. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma
1056. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2011
1057. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o podelitvi stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 439/6, k.o. Dovško
1058. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin
1059. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1060. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2011
1061. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
1062. Sklep o objavi posebnih strokovnih podlag za gradnjo na območju predvidenega PA »Stoparjevi travniki« vzdolž Šolske poti kot obliko obvezne (pisne in risne) priloge k PUP št. 1 za matični okoliš Mežica
1063. Sklep o objavi posebnih strokovnih podlag za gradnjo na območju predvidenega PA »Smrečnikovo/Mrvovo« kot obliko obvezne priloge k PUPoma št. 1 in 2, za matični okoliš Mežica
1064. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 3. volilni enoti
1065. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011
1066. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013
1067. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
1068. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina
1069. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico
1070. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za obrtno-industrijsko cono v Odrancih
1071. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine (EUP PI 46 in PI 47)
1072. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5, PI 34/1, del 12/1, del PI 30)
1073. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci
1074. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje
1075. Statut Občine Rogaška Slatina
1076. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011
1077. Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
1078. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
1079. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2011
1080. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Rogašovci
1081. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno zazidavo Sn8
1082. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1083. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1084. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
1085. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011
1086. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža na območju Gospodarske cone Zalog
1087. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
1088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Straža
1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža
1090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža
1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža
1092. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2011
1093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2012
1094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
1095. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2011
1096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
1097. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2012
1098. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
1099. Sprememba Statuta Občine Vitanje
1100. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2011
1101. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje
1102. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2011
1103. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
1104. Odlok o območjih predkupne pravice v Občini Žirovnica
1105. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011
1106. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj
1107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu center Polzela
1108. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
1109. Sklep o subvenciji cene storitve pomoči na daljavo – SOS GUMB
1110. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2011
1111. Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1112. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
1113. Uredba o spremembi Uredbe o izrabljenih vozilih
1114. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru pomorskega prometa
1115. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in trajanju programa za vodstveno funkcijo
1116. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi
1117. Popravek Odloka o spremembi meje območja naselja Kompolje in naselja Podgora
1118. Popravek Sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje