Št. objave Naslov
1002. Uredba o spremembah Uredbe o požarni taksi
1003. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Fundacije Amato
1004. Odlok o koncesiji za pomoč na domu v Občini Borovnica
1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
1006. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2011
1007. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju april–junij 2012
1008. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2011
1009. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2011
1010. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2012
1011. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
1012. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2012
1013. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2011
1014. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
1015. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrom in doktorjem v Občini Kobarid
1016. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid
1017. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Mestne občine Ljubljana
1018. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
1019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 2. rebalans 2012
1020. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Mirna Peč
1021. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1022. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta
1023. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
1024. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grubence 1 KO 02/3 – del
1025. Odlok o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
1026. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škocjan
1027. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2012
1028. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice Vrtca Zagorje ob Savi v plačni razred
1029. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče - Šrot
1030. Cenik daljinskega ogrevanja
1031. Sklep o tehničnem popravku v Poročilu o izidu predčasnih volitev v državni zbor