Št. objave Naslov
918. Zakon o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G)
919. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I)
920. Uredba o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora
921. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
922. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jezersko
923. Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
924. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
925. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
926. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
927. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
928. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
929. Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja
930. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za operaterja varnostno-nadzornega centra
931. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
932. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2012
933. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
934. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2012
935. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za vzpodbujanje izobraževanja v Afriki, Toka toka Žani«
936. Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije
937. Spremembe Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
938. Poročilo o gibanju plač za januar 2012
939. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2012
940. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj
941. Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu
942. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje
943. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2012
944. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina
945. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Pod gozdom v Črnomlju
946. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje in Okoljskega poročila za Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje
947. Odlok o spremembi meje območja naselja Kompolje in naselja Podgora
948. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
949. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig
950. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig
951. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2011
952. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2012
953. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje
954. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic
955. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje
956. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
957. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2012
958. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
959. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
960. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
961. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
962. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk
963. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica
964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
965. Pravilnik o spremembi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
966. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Mestne občine Nova Gorica
967. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Piran
968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka
969. Sklep o spremembi prometnega režima na Prečni ulici v Pivki
970. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2011
971. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Občine Radeče
972. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče
973. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2012
974. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2012
975. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
976. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
977. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana
978. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2011
979. Odlok o spremembi območja naselja Tlake
980. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje
981. Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o prenosu mandata občinskega svetnika
982. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
983. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
984. Sklep o pričetku priprave podrobnega prostorskega načrta Blaguško jezero
985. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2012
986. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012
987. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan
988. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
989. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011
990. Odlok o razglasitvi Hiše Sveti Štefan 59 za kulturni spomenik lokalnega pomena
991. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
992. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
993. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
994. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
995. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
996. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012
997. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
998. Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače
999. Uredba o odpadnih oljih
1000. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
1001. Popravek Pravilnika o kakovosti medice in peneče medice