Št. objave Naslov
899. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
900. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
901. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
902. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
903. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
904. Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
905. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
906. Sklep k imenovanju predstavnika v Statistični svet Republike Slovenije
907. Uredba o državnem prostorskem načrtu za gospodarsko središče Feniks v Posavju
908. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
909. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
910. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu
911. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
912. Sklep o določitvi protokolarnih pravil
913. Odločba o razveljavitvi 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na predpis iz 2. točke prvega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in na opravila upravitelja v stečajnem postopku, na katera ta zakon veže pravico do nagrade upravitelju, opravljena pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici
914. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje mesta Slovenske Konjice v Občini Slovenske Konjice
915. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL)
916. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Golovec GOJ - 5
917. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Glazija (skrajšani postopek)