Št. objave Naslov
851. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-C)
852. Odlok o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
853. Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih ni v neskladju z Ustavo
854. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
855. Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
856. Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
857. Poslovnik Sodnega sveta
858. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji VI. volilne enote
859. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema
860. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
861. Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju
862. Akt o spremembi in dopolnitvi Meril za uvrstitev v register strokovnjakov
863. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
864. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
865. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
866. Tehnični pravilnik javnega vodovoda
867. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci
868. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Cankova
869. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2011
870. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012
871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
873. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov
874. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2012
875. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
876. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
877. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
878. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012
879. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
880. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta Mlini
881. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2011
882. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012
883. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno
884. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
885. Pravilnik o uporabi prostorov kinodvorane v Krpanovem domu v Pivki
886. Sklep o razpustitvi sveta Vaške skupnosti Stara Sušica
887. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
888. Poročilo o izidu nadomestnih volitev županje Občine Radeče
889. Statut Občine Renče - Vogrsko (uradno prečiščeno besedilo)
890. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8
891. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
892. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter - Vrtojba
893. Pravilnik o sofinanciranju drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba
894. Pravilnik o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba
895. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
897. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
898. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47