Št. objave Naslov
750. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora
751. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
752. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
753. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge
754. Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih
755. Odločba o soglasju k Spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja, ustanova
756. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2012
757. Spremembe in dopolnitve Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
758. Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
759. Sklep o imenovanju volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
760. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Akademiji za ples
761. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije
762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
763. Razpis drugega kroga nadomestnih volitev župana Občine Bovec
764. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2012
765. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
766. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica
767. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2012
768. Sklep o razpisu drugega kroga nadomestnih volitev župana Občine Destrnik
769. Razpis drugega kroga nadomestnih volitev župana v Občini Duplek
770. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica
771. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
772. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo)
773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice
774. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
776. Odlok o dopolnitvi odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
777. Obvezna razlaga 10. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov
778. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2011
779. Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrukturo za neprofitne dejavnosti
780. Sklep o soglasju k ceni pomoči družini na domu – socialni oskrbi na domu v Občini Laško
781. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova – za enoto urejanja prostora DR-203 in za del enote urejanja prostora DR-200
782. Sklep o začetku priprave OPPN 4-2 Stanovanjska soseska Hrib - Loški Potok
783. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Metlika
784. Odlok o občinskih cestah v Občini Miren - Kostanjevica
785. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012
786. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Mirna Peč
787. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
788. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012
789. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠE23/1 in ŠE23/2 v Občini Prebold
790. Sklep o ukinitvi javnega dobra
791. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
792. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema
793. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Semič
794. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2012
795. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec
796. Razpis drugega kroga nadomestnih volitev za župana Mestne občine Slovenj Gradec
797. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta
799. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
800. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake
801. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
802. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2012
803. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2013
804. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje-sever
805. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec
806. Pravilnik za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v Občini Žalec
807. Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec
808. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za župana 2012 v Občini Železniki
809. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012
810. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2012
811. Letni program športa v Občini Kuzma za leto 2012
812. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
813. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
814. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012