Št. objave Naslov
56. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
57. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele
58. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2011
59. Stališče 15 – Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011
60. Stališče 16 – Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba
61. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2012
62. Spremembe in dopolnitve SRS 2006 in SRS 40 (2012) – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012)
63. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci
64. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Beltinci
65. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci
66. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci
67. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci
68. Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Divača
69. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Divača
70. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja
71. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012
72. Obvezna razlaga četrtega odstavka 15. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo« v Ankaranu
73. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2012
74. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri«
75. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej
76. Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava
77. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente