Št. objave Naslov
688. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika
689. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika telesnega stražarja
690. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru
691. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto
692. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 2. okrajni volilni komisiji I. volilne enote
693. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji III. volilne enote
694. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
695. Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje
696. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2012
697. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012
698. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2013
699. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
700. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj
701. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Družinskem zakoniku
702. Poslovnik Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina
703. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina
704. Odlok o imenovanju ulic v naselju Hrpelje
705. Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje - Kozina
706. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tekmovanju Moja občina lepa in urejena
707. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik
708. Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu opravljanja dimnikarske službe na območju Občine Kranjska Gora
709. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora
710. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6)
711. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora
712. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2012
713. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2012
714. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
715. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2012
716. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica
717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
718. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
719. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
722. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog)
723. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
724. Obvezna razlaga 4.a člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
725. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2010
726. Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas
727. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
729. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava
730. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
731. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
732. Pravilnik o vsebini in formatu prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ter o vsebini in formatu garantnega pisma
733. Pravilnik o vsebini, formatu in načinu razveljavitve vizuma
734. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto mesta Kranja
735. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora