Št. objave Naslov
660. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
661. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
662. Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic
663. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje skrbnika kritnega registra
664. Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami
665. Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje hipotekarnih in komunalnih obveznic
666. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
667. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
668. Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
669. Aneks št. 10 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (rebalans 1)
671. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen
672. Pravilnik o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen
673. Pravilnik o dodeljevanju subvencij mladim družinam v Občini Komen za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja s prenovo obstoječega stavbnega fonda
674. Letni program kulture Občine Komen za leto 2012
675. Letni program športa v Občini Komen za leto 2012
676. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
677. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Družinskem zakoniku
678. Statut Občine Ribnica
679. Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ribnica
680. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd
681. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2012
682. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojnovarstveno enoto – Enoto Vrtec Gorje
683. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje
684. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
685. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
686. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
687. Popravek Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane