Št. objave Naslov
600. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu
601. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2012
602. Sklep o pripravi spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice
603. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
604. Navodila o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za izvedbo referendumov
605. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grosuplje
606. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Mestno jedro« – Enota urejanja ID 20
607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica
608. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2012
609. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (uradno prečiščeno besedilo)
610. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana
611. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
612. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
613. Sklep o izdaji soglasja za gradnjo trafo postaje in garaže za gasilsko vozilo na območju naselja Pušča
614. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Puconci
615. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2012
616. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje v naselju Podgorje
617. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012
618. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica
619. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
620. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofljica
621. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica
622. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2012