Št. objave Naslov
500. Poročilo o gibanju plač za december 2011
501. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za varstvo okolja
502. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011
503. Spremembe in dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011
504. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011 (uradno prečiščeno besedilo)
505. Odločba o imenovanju vodje Specializiranega državnega tožilstva RS
506. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012
507. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013
508. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – Šentrupert - Trnava
509. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
510. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2012
511. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
512. Statut Mestne občine Nova Gorica
513. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi Gorici
514. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici
515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica
517. Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu
518. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2012
519. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Osilnica
520. Odlok o obročnem plačilu komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v določen namen
521. Odlok o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka mladim družinam
522. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica
523. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole
524. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje«
525. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del
526. Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec
527. Sklep o določitvi statusa javnega dobra
528. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra
529. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
530. Sklep o izvajanju prostorsko izvedbenega akta
531. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2012
532. Odlok o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu
533. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
534. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
535. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra