Št. objave Naslov
416. Sklep o imenovanju ministrov
417. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Meže v Občini Ravne na Koroškem
418. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Firencah, v Italijanski republiki
419. Odredba o razveljavitvi Odredbe o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini
420. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Tramp, ustanova za izobraževanje«
421. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za otroke Vrtca Hansa Christiana Andersena, ustanova«
422. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Sklad Janeza Boska«
423. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Jure Robič, ustanova«
424. Tarifa o vrednosti točke za leto 2012 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
425. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2012
426. Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
427. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2012
428. Sklep o cenah storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti za pokopališče v Borovnici
429. Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Borovnica
430. Sklep o ukinitvi javnega dobra
431. Sklep o ukinitvi javnega dobra
432. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec
433. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
434. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
435. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna
436. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica
437. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
438. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica
439. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Križevci
440. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012
441. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
442. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
443. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo industrijskih stavb in skladišč
444. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
445. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice
446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenske Konjice
447. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (poseg št. 19)
448. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
449. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
450. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Vešter
451. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
452. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
453. Sklep o spremembi Sklepa o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije
454. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica