Št. objave Naslov
4261. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-E)
4262. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
4263. Sklep o prenehanju mandata poslanki Državnega zbora
4264. Rebalans Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (RbRFTN12)
4265. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
4266. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur
4267. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer
4268. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
4269. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013
4270. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2013
4271. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2013
4272. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
4273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
4274. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2013
4275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Jesenice
4276. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
4277. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR)
4278. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen
4279. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen
4280. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
4281. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen
4282. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
4283. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin«
4284. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov
4285. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4286. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4287. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2013
4288. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
4289. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2013
4290. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2012
4291. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2013
4292. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013
4293. Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2013 in 2014
4294. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
4295. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2013
4296. Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko infrastrukturo
4297. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
4298. Sklep o določitvi višine stroškov izgradnje priključnega plinovoda, ki leži v javni površini na območju Občine Litija
4299. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
4300. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
4301. Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
4302. Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
4303. Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
4304. Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
4305. Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
4306. Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
4307. Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica
4308. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2013
4309. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
4310. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
4311. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2013
4312. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2014
4313. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
4314. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2013