Št. objave Naslov
3999. Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH)
4000. Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)
4001. Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A)
4002. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1J)
4003. Sklep o nastopu funkcije predsednika Republike Slovenije
4004. Sklep o prenehanju mandata poslanca
4005. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
4006. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
4007. Poslovnik Občinskega sveta Občine Braslovče
4008. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2013
4009. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – gospodarska cona Trnava zahod
4010. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov
4011. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4012. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4013. Ugotovitev o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
4014. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4015. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
4016. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku
4017. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2012
4018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4019. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
4020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4021. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2013
4022. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2013
4023. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4024. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013
4025. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014
4026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012
4027. Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2013
4028. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2012
4029. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2012 – rebalans
4030. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2013
4031. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2013
4032. Obvezna razlaga prvega odstavka 251. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč
4033. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013
4034. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014
4035. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4036. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dopolnitvah Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah
4037. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2013
4038. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota
4039. Odlok o spremembi Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku
4040. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2013
4041. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota
4042. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2013
4043. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2013
4044. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5
4045. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Grubence 1 KO 02/3 del in severne dostopne ceste
4046. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
4047. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Postojna
4048. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice
4049. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2013
4050. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
4051. Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
4052. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2013
4053. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
4054. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izločitvi enote vrtca iz Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica in organiziranju enote kot samostojnega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica
4055. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2013
4056. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa
4057. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
4058. Sprememba Statuta Občine Veržej
4059. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej
4060. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2013
4061. Sklep o prenehanju javnega dobra
4062. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
4063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
4064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
4065. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenika za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
4066. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2013
4067. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2012
4068. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2013
4069. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013 v Občini Luče