Št. objave Naslov
3988. Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013)
3989. Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014)
3990. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314)
3991. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2013
3992. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2013
3993. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Sodražica
3994. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2013 na območju Občine Sodražica
3995. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
3996. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje
3997. Sklep o vrednosti točke izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
3998. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013