Št. objave Naslov
3959. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
3960. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
3961. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3962. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3963. Sklep o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
3964. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
3965. Odredba o izdaji Prvega dopolnila k Tretji izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 3.1
3966. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013
3967. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
3968. Sklep o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
3969. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Slovenj Gradec
3970. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012
3971. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2013
3972. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2013
3973. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica
3974. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava
3975. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2013
3976. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2013
3977. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3978. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (uradno prečiščeno besedilo)
3979. Sklep o potrditvi cen pokopaliških in pogrebnih storitev
3980. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2013
3981. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2011
3982. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2012
3983. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2013
3984. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zamljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2013
3985. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013
3986. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2013
3987. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente