Št. objave Naslov
3863. Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov
3864. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa
3865. Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2012
3866. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2012
3867. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2012
3868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
3869. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3870. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3871. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza
3872. Odločba o ugotovitvi, da bi z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank na referendumu nastale protiustavne posledice
3873. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
3874. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
3875. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
3876. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
3877. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta
3878. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
3879. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na območju Zvodenskega hriba – faza 1
3880. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
3881. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar–marec 2013
3882. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Divača za leto 2013
3883. Sklep o vrednosti točke za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem za leto 2013
3884. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2013
3885. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2013
3886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul
3887. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3888. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
3889. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3890. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2013
3891. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2013
3892. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2012/2013
3893. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2013
3894. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
3895. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček
3896. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2013
3897. Sklep o uskladitvi cen programov vzgoje in varstva v Osnovni šoli Log - Dragomer, Enota Vrtec Log - Dragomer
3898. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3899. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2013
3900. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2013
3901. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2013
3902. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2013
3903. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
3904. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2013
3905. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu POD POLICO
3906. Sklep o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
3907. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini Naklo za leto 2013
3908. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2013
3909. Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3910. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Lucija center
3911. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Termalna riviera
3912. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v obdobju januar–marec 2013
3913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič
3914. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Semič
3915. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2013
3916. Ugotovitev o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjo kandidatko
3917. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2013
3918. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2012
3919. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2013
3920. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2014
3921. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem
3922. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parcelnih številkah 823 in 824, obe k.o. Bolehnečici
3923. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
3924. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Šalovci
3925. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2013
3926. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2013
3927. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
3928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba
3929. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2012
3930. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore
3931. Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju januar–marec 2013
3932. Cenik daljinskega ogrevanja
3933. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2013
3934. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri
3935. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
3936. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva
3937. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
3938. Uredba o koordinaciji služb na morju
3939. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
3940. Uredba o kategorizaciji državnih cest
3941. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami
3942. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka
3943. Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb
3944. Uredba o spremembi Uredbe o varnosti igrač
3945. Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013
3946. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida
3947. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
3948. Sklep o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic
3949. Sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi naravne nesreče, ki se je na območju Republike Slovenije zgodila 5. novembra 2012
3950. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012
3951. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013
3952. Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
3953. Popravek Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih
3954. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2013
3955. Popravek Sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2013
3956. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
3957. Popravek Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud študentov v Občini Veržej
3958. Preklic Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za potrebe kmetije Grm, Mala vas (parc. št. 152/1 (del), 153/0 (del), 155/0 (del) in 158/0, (vse) k.o. 1797 Zdenska vas)