Št. objave Naslov
368. Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1)
369. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1C)
370. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E)
371. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku (OdDZ)
372. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi
373. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora
374. Odločba o imenovanju Nives Jeras Kamenski za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru
375. Odločba o imenovanju Boštjana Škrleca za višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
376. Odločba o napredovanju višje državne tožilke Vlaste Nussdorfer na mesto vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
377. Odločba o napredovanju okrožnega državnega tožilca Matije Benuliča na mesto višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije za pritožbeni oddelek na ODT Ljubljana
378. Pravilnik o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti
379. Pravilnik o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi
380. Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah
381. Pravilnik o vodni knjigi
382. Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
383. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti zdravil
384. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
385. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
386. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
387. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic ustni higienik/ustna higieničarka
388. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani dietetik/diplomirana dietetičarka
389. Odredba o spremembi in dopolnitvi Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti
390. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012
391. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013
392. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
393. Sklep o ukinitvi javnega dobra
394. Javno naznanilo o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta I3 SC Ivančna Gorica – center
395. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2012 v Občini Kamnik
396. Odlok o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
398. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
399. Odlok o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran
400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran
401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
402. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
403. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
404. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini
405. Sklep o ukinitvi javnega dobra
406. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
407. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
408. Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
409. Odločba o napredovanju okrožne državne tožilke Nikolaje Hožič na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije za pritožbeni oddelek ODT Ljubljana
410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
411. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
412. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012
413. Popravek Odločbe o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min
414. Tehnični popravek – 2 Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09, 22/10, 85/11)
415. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 2004