Št. objave Naslov
1. Odločba o imenovanju Bojane Jovin Hrastnik za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, na Oddelku za evropske zadeve
2. Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila
3. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu
7. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
8. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2012
9. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Destrnik
10. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
11. Razpis nadomestnih volitev župana v Občini Duplek
12. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2012
13. Obvezna razlaga tretjega odstavka 16. člena za območje II – objekt A2, druga alineja – vertikalni gabariti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za »Gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin«
14. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2011
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto-taksi prevozih
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«
18. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
19. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
20. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
21. Ugotovitveni sklep o porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2011
22. Razpis nadomestnih volitev župana občine Krško v letu 2012
23. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Mestne občine Ljubljana
24. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
25. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna
26. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija
27. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Cukrarne (območja urejanja CO 7/4 in CS 7/5 ter CT 46 del, CT 48 del in CT 50 del)
28. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje
29. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib
30. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora ŠG-207)
31. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Koseškem bajerju (jug)
32. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2012
33. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012 v Občini Luče
34. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011
35. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica
36. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
37. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto
38. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
39. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Polzela
40. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radeče
41. Razpis nadomestnih volitev za župana Občine Radeče
42. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Razkrižje
43. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2011
44. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2012
45. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
46. Statut Občine Štore
47. Poslovnik Občinskega sveta Občine Štore
48. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2012
49. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
50. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
51. Razpis nadomestnih volitev župana Občine Železniki
52. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
53. Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
54. Dopolnitev Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
55. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2011