Št. objave Naslov
4214. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
4215. Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša
4216. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
4217. Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
4218. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
4219. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Cankova za leto 2011
4220. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica
4221. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«
4222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice
4223. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2012
4224. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2012
4225. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2012
4226. Sklep o prenehanju Sklepa o pooblastilu vrtcem za izvajanje nekaterih opravil pri določanju plačil staršev
4227. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Loški Potok
4228. Pravilnik o dodeljevanju v najem in odkupu službenih in tržnih stanovanj Občine Loški Potok
4229. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2011
4230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica
4231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Mežica
4232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica
4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno
4234. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno
4235. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2012
4236. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
4237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
4238. Odlok o porabi proračunske rezerve
4239. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
4240. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
4241. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče
4242. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2011
4243. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij
4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – območje 5/B predel BS Petrol
4245. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2011
4246. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
4247. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Tabor
4248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina
4249. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin
4250. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
4251. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
4252. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011
4253. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu