Št. objave Naslov
4198. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
4199. Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče
4200. Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu
4201. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
4202. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
4203. Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb
4204. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
4205. Uredba o dopolnitvah Uredbe o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
4206. Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito
4207. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2010
4208. Odredba o ukinitvi monografij klorotiazid (0385), dienestrol (0483), emetinijev klorid heptahidrat (0080), etofilin (0492), heksobarbital (0183), histaminijev fosfat (0144), jotalamska kislina (0751), metakvalon (0510), metilatropinijev bromid (0511), metilatropinijev nitrat (0512), fizostigminijev sulfat (0684), sukcinilsulfatiazol (0357), sulfisomidin (0639) in tubokurarinijev klorid (0305) iz Evropske farmakopeje
4209. Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2012
4210. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o upravnem sporu v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepov Vrhovnega in Upravnega sodišča
4211. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 22. člena Zakona o mednarodni zaščiti in razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča ter sklep o zavrženju pobude
4212. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 6. okrajni volilni komisiji III. volilne enote
4213. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju