Št. objave Naslov
4147. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4148. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4149. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4150. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje organiziranega trga z električno energijo
4151. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4152. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke
4153. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4154. Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec
4155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Lokalna turistična organizacija Bovec«
4156. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec
4157. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)
4158. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
4159. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011
4160. Odlok o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013
4161. Obvezna razlaga 4. člena Odloka o sprejetju Ureditvenega načrta K-9 Šole
4162. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4163. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4164. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4165. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4166. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4167. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4168. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4169. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4170. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4171. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4172. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4173. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci
4174. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško
4175. Odlok o spremembi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v občini Krško
4176. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične kulturne dediščine na območju občine Krško
4177. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4178. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4179. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Krško
4180. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško
4181. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4182. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 3/2011
4183. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog - Trebelno
4184. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog - Trebelno
4185. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci
4186. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci
4187. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Fornače«
4188. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Prevrat – območje Konec
4189. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik
4190. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža
4191. Odlok o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
4192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
4193. Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
4194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011
4195. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4196. Popravek Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI)
4197. Popravek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice