Št. objave Naslov
4117. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4118. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sionu, v Švicarski konfederaciji
4119. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sionu, v Švicarski konfederaciji
4120. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana
4121. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del
4122. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda
4123. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2011
4124. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2011
4125. Poročilo o izidu volitev štirih članov Državnotožilskega sveta, ki jih državni tožilci izvolijo izmed državnih tožilcev, ki so bile 17. 11. 2011
4126. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
4127. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2011
4128. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012
4129. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Benedikta na Blečjem vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
4130. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana na Vinu za kulturni spomenik lokalnega pomena
4131. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa, Šmarje - Sap za kulturni spomenik lokalnega pomena
4132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Grosuplje
4133. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2027/8 in parc. št. 2028/13, obe k.o. 1785-Sela
4134. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 233/4, k.o. 1783-Grosuplje – naselje
4135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Grosuplje
4136. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2011_2
4137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
4138. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka
4139. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4140. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela
4141. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ločica III, 1. in 2. faza
4142. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ločica III – 2. faza
4143. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
4144. Odlok o javnem redu in miru v Občini Majšperk
4145. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Majšperk
4146. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente