Št. objave Naslov
4102. Sprememba Poslovnika Vlade Republike Slovenije
4103. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
4104. Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
4105. Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
4106. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
4107. Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
4108. Uredba o spremembi Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije
4109. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
4110. Odredba o določitvi števila delovnih mest policistov, začasno premeščenih v Posebni oddelek
4111. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
4112. Odlok o začasni razglasitvi Cankarjevega doma v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
4113. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 13. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije ni v neskladju z Ustavo
4114. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 62. člena Zakona o državnem svetu ni v neskladju z Ustavo
4115. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
4116. Popravek Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo