Št. objave Naslov
3953. Sklep o izvolitvi članov Državnotožilskega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije
3954. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3955. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu reke Pake v Mestni občini Velenje
3956. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla
3957. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju cemprinovega nasada na Kladjeku pod Črnim vrhom na Pohorju
3958. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Flic en Flacu, v Republiki Mauritius
3959. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Flic en Flacu, v Republiki Mauritius
3960. Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine
3961. Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika
3962. Pravilnik o izpitnih centrih za voznike motornih vozil
3963. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah
3964. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2011
3965. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3966. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
3967. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni
3968. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
3969. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
3970. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji II. volilne enote
3971. Poslovnik o načinu dela Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva in njegovih strokovnih komisij
3972. Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
3973. Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov
3974. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije
3975. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina
3976. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Potočnik)
3977. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 2 – Braslovče (Šoštarič)
3978. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje (uradno prečiščeno besedilo)
3979. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica (uradno prečiščeno besedilo)
3980. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo)
3981. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
3982. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3983. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov
3984. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Hodoš
3985. Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
3987. Sklep o soustanoviteljstvu javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
3988. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 266 Tacen – zahod
3989. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
3990. Statut Občine Poljčane
3991. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici
3992. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. in ustanovitvi skupnega organa
3993. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Tolmin
3994. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
3995. Odlok o ustanovitvi Občinskega časopisa Občine Železniki
3996. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2011
3997. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011
3998. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2011
3999. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4001. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra