Št. objave Naslov
3945. Letni program statističnih raziskovanj za 2012 (velja od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012)
3946. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
3947. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku
3948. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
3949. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
3950. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
3951. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3952. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šalovci