Št. objave Naslov
3828. Odlok o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev po uradni dolžnosti
3829. Odlok o pomilostitvi obsojenke – pomilostitev po uradni dolžnosti
3830. Odlok o pomilostitvi
3831. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
3832. Pravilnik o pogojih, načinu in postopku vnosa in uvoza posameznih skupin zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3833. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdajanju strokovne literature
3834. Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
3835. Odločba o delni razveljavitvi 98. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
3836. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3837. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje
3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje
3839. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012
3840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
3841. Sklep o določitvi najemnine grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna)
3842. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2011
3843. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011
3844. Sklep o razrešitvi podžupana Občine Dobrepolje
3845. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
3846. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Dravograd
3847. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Dravograd
3848. Odlok o plakatiranju v Občini Dravograd
3849. Odlok o razveljavitvi Odloka o turistični taksi
3850. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2011 – Rebalans
3851. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd
3852. Sklep o določitvi višine turistične takse v Občini Dravograd
3853. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
3854. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gornji Petrovci
3855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci
3856. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije
3857. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011
3858. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2011/2012
3859. Sklep o imenovanju Uredniškega odbora javnega glasila Občine Ivančna Gorica
3860. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
3861. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Jesenice
3863. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011
3864. Odlok o razglasitvi Korbarjeve domačije v Tunjicah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3865. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Kamnik
3866. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah
3867. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011
3868. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3869. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo)
3870. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora
3871. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)
3872. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
3873. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij junija 2011
3874. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3875. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3876. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
3877. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kuzma
3878. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kuzma
3879. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice
3880. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
3881. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci
3882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci
3883. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici«
3884. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
3885. Sklep o odsvojitvi poslovnega deleža Občine Šempeter - Vrtojba v družbi RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
3886. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
3887. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3888. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica
3889. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2012
3890. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Kanalizacija Dolenja Nemška vas”
3891. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2011
3892. Obvezna razlaga 31. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II
3893. Odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
3894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2011
3895. Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
3896. Odlok o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine«
3897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
3898. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
3899. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3900. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011
3901. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1228 – Sopote
3902. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1228 – Sopote
3903. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2012
3904. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2012
3905. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
3906. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije
3907. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige
3908. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb
3909. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
3910. Prenehanje uporabe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva