Št. objave Naslov
3792. Pravilnik o delu komisije za pritožbe v letalstvu
3793. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
3794. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 15. marca 2011 do 31. avgusta 2011 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
3795. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
3796. Pravilnik o spremembi Pravilnika o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
3797. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske Borze, d.d., Ljubljana
3798. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova
3799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čatež – Savska pot
3800. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Cerknica
3801. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
3802. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3803. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Grad
3804. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
3805. Odlok o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem
3806. Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Idrija
3807. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2012
3808. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3809. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2011
3810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
3811. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca dr. France Prešeren
3812. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški vrtci
3813. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena jama
3814. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije
3815. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
3816. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2011
3817. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
3818. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2010
3819. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave »Zgornja Bistrica 2«
3820. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Tirgot – Sernčeva ulica
3821. Sklep o ukinitvi status zemljišča družbena lastnina – v splošni rabi
3822. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
3823. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
3824. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
3825. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011
3826. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmarje pri Jelšah
3827. Sklep o ukinitvi javnega dobra