Št. objave Naslov
3742. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3743. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3744. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3745. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3746. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
3747. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
3748. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011
3749. Odločba o imenovanju Katje Leban za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
3750. Odločba o imenovanju Helge Dobrin za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
3751. Odločba o imenovanju Tilna Demšarja za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
3752. Pravilnik o službenem oblačilu državnega tožilca
3753. Pravilnik o vsebini in trajanju programa za vodstveno funkcijo
3754. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
3755. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
3756. Odredba o veljavnosti revidirane monografije Humani polispecifični imunoglobulin za intravensko uporabo (0918)
3757. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
3758. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji IX. volilne enote
3759. Pravilnik o oznakah, delovni obleki, opremi in vozilih
3760. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2011
3761. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2011
3762. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru Braslovč in drugih enotah kulturne dediščine v Občini Braslovče
3763. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011
3765. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
3766. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2011
3767. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Brikcija v Naklem za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Divača
3768. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
3769. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
3770. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača
3771. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah
3772. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic
3773. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3774. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
3775. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto
3776. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju Občine Radeče
3777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o.
3778. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011
3779. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2011
3780. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
3782. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas
3783. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Slovenske Konjice
3784. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice
3785. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in zadrževalnika visokih voda Voglajne
3786. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3787. Sklep ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3788. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred
3789. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica
3790. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
3791. Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija