Št. objave Naslov
3714. Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD)
3715. Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS)
3716. Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1)
3717. Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI)
3718. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A)
3719. Zakon o spremembi in dopolnitvi Stanovanjskega zakona (SZ-1B)
3720. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-A)
3721. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A)
3722. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu (ZZdrav-A)
3723. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L)
3724. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C)
3725. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1C)
3726. Zakon o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-F)
3727. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H)
3728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
3729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
3730. Pravilnik o spremembi Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb
3731. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
3732. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
3733. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cankova
3734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova
3735. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.
3736. Sklep o določitvi dodatnega subvencioniranja cene storitve uporabe Drsališča Mestni park
3737. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3738. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011
3739. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
3740. Odlok o razveljavitvi popravkov prostorskih aktov
3741. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente