Št. objave Naslov
3639. Sklep o imenovanju direktorja Agencije za zavarovalni nadzor
3640. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3641. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma vpletenosti pri financiranju spornih menedžerskih prevzemov in pomanjkljive prevzemne zakonodaje
3642. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi državnega proračuna
3643. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi nekaterih projektov Mestne občine Ljubljana, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Univerze na Primorskem in javnih zdravstvenih objektov, financiranih iz državnega oziroma proračuna Mestne občine Ljubljana
3644. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria
3645. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori
3646. Odločba o imenovanju Simone Murko za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
3647. Odločba o imenovanju Polone Veberič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
3648. Odločba o imenovanju Gorazda Kacijančiča za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
3649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
3650. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
3651. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programih za integracijo tujcev
3652. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2012
3653. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2012
3654. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2012
3655. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2012
3656. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2012
3657. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2012
3658. Minimalna zajamčena donostnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2011
3659. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3660. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani
3661. Razpis volitev članov Personalnega sveta Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, Personalnega sveta Okrožnega sodišča v Krškem in Personalnega sveta Okrožnega sodišča na Ptuju
3662. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2011
3663. Poročilo o gibanju plač za avgust 2011
3664. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
3665. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
3666. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova
3667. Obvezna razlaga tretjega odstavka 4.2 točke 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova
3668. Obvezna razlaga točke 4.10, 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova
3669. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
3670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011
3671. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 8 Beričevo
3672. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
3673. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci
3674. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Grad
3675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma
3676. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3677. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3678. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011
3679. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011
3680. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2011
3681. Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk
3682. Prekinitev postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Novo Smrečnikovo« v Mežici
3683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila ODSEV
3684. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Mokronog - Trebelno v najem
3685. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3686. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3687. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3688. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici
3689. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Turistično območje Na Brezovici«
3690. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
3691. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
3692. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3693. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3694. Rebalans proračuna Občine Polzela za leto 2011
3695. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Postojna
3696. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2011
3697. Odlok o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu R7/4 in S7 Ribnica
3698. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred
3699. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011
3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič
3701. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
3702. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta
3703. Odlok o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe – vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Škocjan
3704. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan
3705. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan
3706. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2011
3707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Tišina
3708. Sklep o spremembi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Tišina
3709. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice v Zagorju ob Savi za območje »E – bazen«
3710. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
3711. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3712. Uredba o dopolnitvi Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih
3713. Popravek Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto