Št. objave Naslov
3491. Uredba o upravnih zvezah
3492. Uredba o načinu izračuna stanja kreditov
3493. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
3494. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo
3495. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o pristojbini za pregled zrakoplova
3496. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja
3497. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2011
3498. Sklep o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3499. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu
3500. Sklep o spremembi Pravilnika Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov
3501. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Cankova
3502. Letni program športa Občine Cankova za leto 2011
3503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d. o. o.
3504. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
3505. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo »Jurček« Mala vas
3506. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
3507. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
3508. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Športni park Črnuče«
3509. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Revitalizacija športnega centra Savsko naselje«
3510. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastični center«
3511. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Mestne večnamenske dvorane Portoval v Novem mestu«
3512. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačilni razred
3513. Odlok o splošnem redu v Občini Prebold
3514. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold
3515. Odlok o javnem redu in miru v Občini Vitanje
3516. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje
3517. Popravek Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža