Št. objave Naslov
3381. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3382. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3383. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2011
3384. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika
3385. Odločba o razveljavitvi druge, štirinajste in petnajste alineje razdelka “Novogradnje” 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
3386. Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje, kolikor kategorizira javno pot “Lopata - Ostrožno”, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 518/1 in 518/3, obe k. o. Medlog
3387. Sklep o izračunu kapitala borznoposredniških družb
3388. Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb
3389. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti borznoposredniških družb prenesenemu kreditnemu tveganju
3390. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
3391. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
3392. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe
3393. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe
3394. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
3395. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe
3396. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb
3397. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb
3398. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
3399. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi
3400. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
3401. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
3402. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
3403. Slovenski računovodski standard 21 (2012) in Slovenski računovodski standard 22 (2012)
3404. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje
3405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti
3406. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
3407. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov
3408. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3409. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarjeta
3410. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2011
3411. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2011
3412. Pravilnik o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v Občini Jesenice
3413. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
3415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj
3416. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1113/7, k.o. 2085 – Babni vrt
3417. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1111/4, k.o. 2085 – Babni vrt
3418. Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
3419. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško
3420. Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško
3421. Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju Občine Laško
3422. Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim
3423. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško
3424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško
3425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško
3426. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3427. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3428. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Lendava v najem
3429. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornji Log«
3430. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Ribče«
3431. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
3432. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ljubno
3433. Statut Občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo)
3434. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo)
3435. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
3436. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica
3437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
3438. Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko
3439. Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu
3440. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka
3441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011
3442. Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011
3443. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011
3444. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)