Št. objave Naslov
278. Avtentična razlaga prvega in drugega odstavka 39. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ORZVKD39)
279. Avtentična razlaga druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ORZPPOGD4)
280. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Češki republiki
281. Odlok o pomilostitvi
282. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice
283. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
284. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 3. ožjem območju občine Šenčur
285. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 3. ožje območje občine Šenčur
286. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 3. ožje območje občine Šenčur
287. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2011
288. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar
289. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2011
290. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje
291. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje
292. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011
293. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
294. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2011
295. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011
296. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2011
297. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kanal ob Soči
298. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
299. Sklep o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
300. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
301. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
302. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
303. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1151/10, 1151/11, 1151/12, 1151/13, 1151/14, 1151/15, 1151/16, 1151/17, 1151/5, 1151/6, 1151/7, 1151/8, 1151/9, 1151/18, 1151/19, 1151/30, 1183/9, 1183/1, 1183/2, 1183/3, 1183/7, 1183/8, 1151/25, 1151/26, 1151/27, 1151/28, 1151/29, 1151/57, 1151/37, 1151/20, 627/10, 627/8, 1151/3, 1151/4, 1151/38, 1151/39, 1183/4, 1183/5, 1151/35, 1151/36, 1151/40, 1151/41, 1151/42, 1151/31, 1151/32, 1151/33, 1151/34, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/8, 1150/9, 1150/2, 1150/3, 1151/61, 1150/16, 1151/2, 1151/58, 1151/59, 1151/60, 1150/7, 1150/4, 1150/5, 1150/6, vsa k.o. Babni vrt.
304. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011
305. Sklep št. 39 o ukinitvi javnega dobra
306. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Odranci
307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Znanje Postojna, javni zavod za kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Postojna
309. Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih na območju Občine Postojna
310. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2011
311. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2012
312. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti
313. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec
314. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec
315. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogatec
316. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente