Št. objave Naslov
3272. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2)
3273. Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-B)
3274. Zakon o dopolnitvi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-B)
3275. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1A)
3276. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-B)
3277. Zakon o spremembah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-D)
3278. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM-A)
3279. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A)
3280. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok
3281. Navodilo o delovanju foruma zainteresirane javnosti
3282. Odločba o ugotovitvi, da 6., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. člen Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja niso v neskladju z Ustavo
3283. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 – rebalans 1
3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
3285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
3286. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta RA 21S na Rakeku
3287. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3288. Sklep o določitvi cen programov Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje
3289. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja
3290. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011
3292. Sklep o imenovanju člana Občinskega sveta Občine Turnišče
3293. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente