Št. objave Naslov
3225. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
3226. Sklep o izvolitvi člana arbitražnega sodišča, katerega naloga je določitev poteka meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in morju, stika Republike Slovenije z odprtim morjem in režima za uporabo ustreznih morskih območij ter izrek razsodbe v sporu
3227. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3228. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3229. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3230. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3231. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3232. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3233. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
3234. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
3235. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih
3236. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih
3237. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru
3238. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
3239. Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
3240. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
3241. Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi
3242. Odredba o številu mest državnih tožilcev
3243. Minimalno zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2011
3244. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
3245. Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov
3246. Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
3247. Odlok o razglasitvi enote EŠD 29525, Jevšček – Nježna hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
3248. Cenik storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja
3249. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011
3250. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
3251. Sklep o pristojbini za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper
3252. Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 382-303/97
3253. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3254. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
3255. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo)
3256. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
3257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – Gabariti)
3258. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota
3259. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Nad Rupo PL 10 – del
3260. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
3261. Odlok o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
3262. Odlok o vaških odborih
3263. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011
3264. Sklep o določitvi cene programov v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtec Sonček
3265. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
3268. Obvezna razlaga 51. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3269. Uredba o enkratni pomoči ribičem, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov in so izvajali gospodarski ribolov v letu 2010
3270. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
3271. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika