Št. objave Naslov
3162. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Rb2011)
3163. Nezaupnica Vladi Republike Slovenije
3164. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Armenije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
3165. Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev
3166. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o meroslovnih zahtevah za cisterne na plovilih
3167. Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij
3168. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
3169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
3170. Pravilnik o spremembi Pravilnika o varnosti strojev
3171. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin
3172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
3173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
3174. Sklep o začasnem zadržanju Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče v delu, ki se nanaša na širitev poselitvenega območja in na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
3175. Sklep o spremembi Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
3176. Navodilo o spremembi Navodila za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov
3177. Sklep o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na Upravnem sodišču Republike Slovenije
3178. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesta predsednikov okrožnega in okrajnih sodišč
3179. Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
3180. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3181. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu
3182. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3183. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN)
3184. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2011
3185. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kuzma
3186. Sklep o imenovanju podžupanje
3187. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
3188. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah
3189. Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci
3190. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič
3191. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka
3192. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2011
3193. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
3194. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
3195. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje
3196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
3197. Sklep o Spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
3198. Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
3199. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011
3200. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3201. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2011
3202. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2011
3203. Popravek Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava
3204. Popravek Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Peskokop Vejer